Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dudinwine.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 2. Provozovatelem internetového obchodu je Foodbusiness s.r.o., se sídlem: Praha 5, Holečkova 789/46, PSČ 150 00, IČO: 01581325
 3. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se internetové adrese www.dudinwine.cz a určeného k objednávání ze strany zákazníků, činí provozovatel zákazníkům výzvu k podávání návrhů (objednávek) na koupi zboží.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, uzavírají strany prostřednictvím internetového obchodu www.dudinwine.cz a následného jednání smlouvy o dodávce nápojů dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Ve smyslu ust. § 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tyto smlouvy nepoužijí stanovení části čtvrté, hlavy I, dílu 4, oddílu 2 (uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory), pododdílu 1 občanského zákoníku.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrzuje prodávající neprodleně kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží kupujícímu, tj. v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální množství pro jednu objednávku je 1 lahev .
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Způsob placení kupní ceny a způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 6. Dodací podmínky najděte na internetové adrese www.dudinwine.cz. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Za poslání zásilky účtuje provozovatel dopravné ve výší 110 Kč (v případě doručení zásilky k zákazníkovi domů) a 70 Kč (v případě doručení zásilky na jedno z výdejních míst) a to na každou objednávku (bez ohledu na počet posílaných láhví) v těch případech, kdy objednané množství lahví nepřevyšuje 30 ks. V ostatních případech účtuje provozovatel dopravné ve výši skutečných nákladů vynaložených na přepravu zásilky kupujícímu a je vypočítáno individuálně. Balné provozovatel neúčtuje.
 9. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou 30 Kč.
 10. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dudinwine.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou uvedenou dále).
 11. Další důležité upozornění – V důsledku skutečnosti zmíněné ve článku I odst. 4 těchto obchodních podmínek se na smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu dudinwine.cz a následného jednání nepoužijí ustanovení § 1829 an. občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě. Právo na odstoupení od smlouvy v jiných případech, než jsou případy upravené v části čtvrté, hlavě I, dílu 4, odd. 2, pododd. 1 občanského zákoníku, tím není dotčeno. Pro odstoupení od smlouvy není stanovena forma závazného formuláře.

III. Reklamační řád

 1. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
 2. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu info@dudinwine.cz . Prodávající přijme též reklamace uplatněné kupujícím písemně zásilkou zaslanou do sídla prodávajícího. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, příp. údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím internetového obchodu dudinwine.cz.
 3. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu vrátí v původním obalu – láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující doručí reklamované zboží na svůj náklad prodávajícímu do  jeho sídla. Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. V případě oprávněné reklamace prodávající kupujícímu nahradí náklady vynaložené kupujícím na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu z obvyklých způsobů doručení zboží.
 4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu při osobním uplatnění reklamace kupujícím okamžitě na místě samém a v případě písemné reklamace bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 pracovních dnů) e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího. Písemné potvrzení o vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu ve lhůtách dle odstavce 5 tohoto reklamačního řádu e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího, příp. si je po dohodě kupující vyzvedne na místě, kde reklamaci uplatnil.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Je-li zboží vadné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad anebo přiměřenou slevu. Není-li dodání nového zboží bez vad možné (např. v důsledku vyčerpání zásob), může kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může od smlouvy odstoupit též pro opakovaný výskyt vady a rovněž tehdy, pokud prodávající reklamaci včas nevyřídí.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 9. Ustanovení odstavců 4, 5, 7 a 8 tohoto reklamačního řádu se nepoužijí v případě, kupuje-li věc v internetovém obchodě podnikatel ve zřejmé souvislosti s vlastní podnikatelskou činností. V takovém případě se postupuje dle příslušných ustanovení zákona.
 10. Při dodání nového zboží bez vad si prodávající ponechá vadné zboží převzaté od kupujícího pro účely posouzení reklamace.

IV. Další práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží ke zboží při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má taktéž právo odmítnout objednávku z důvodu vyčerpání zásob objednaného zboží.

V. Další práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky a údaje o své plnoletosti.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku dokud nezaplatil cenu zboží a neobdržel ještě informaci o tom, že zboží je již kupujícímu přepravováno.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 5. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti DPD v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případné reklamační řízení).

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dudinwine.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům za účelem jejich kontroly a opravy na základě písemné žádosti doručené provozovateli e-mailem, příp. listovní zásilkou, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Přístup kupujícího ke zpracovávaným údajům se uskutečňuje písemně zásilkou zaslanou kupujícímu do jeho vlastních rukou. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé objednávky jsou provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 4. Zpracovávány jsou osobní údaje o zákaznících v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa, telefon a údaje o nákupech uskutečněných zákazníky v rozsahu datum objednávky, velikost objednávky, obsah objednávky.
 5. Obchodním a marketingovým využitím zpracovávaných údajů se rozumí využití pro potřeby realizace konkrétní dodávky kupujícímu a pro zasílání obchodních sdělení kupujícímu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu dudinwine.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

Comments are closed.